این اجازه راداریم که قانع نشویم؟

ارسال شده توسط:القار در تاریخ: یکشنبه 29 خرداد‌ماه سال 1390 ساعت 00:56

رییس محترم تربیت بدنی شهرستان بیله سوار مهمان برنامه ورزش نشاط شبکه سبلان بودندودراین برنامه مشکلات ورزش بیله سوارمخصوصافوتبال موردبررسی قرارگرفت که البته اینبارشایدکسی پیدانشودکه بگویدتوجیه شدم چون آنقدر اوضاع خراب شده که جای توجیه کردن نیست. 

مجری میپرسدکه طبق نظرسنجی کمترین اقبال به ورزش دربیله سوار است علتش چیست؟ 

جواب داده می شودکه درخودشهرسالن زیاده ودرحداشباع است و چون درروستاهای ما سالن ورزشی وجودنداردوهزینه اجاره سالن دربیله سواربالاست  وبیمه هم درحوادث به اندازه کافی حمایت نمیکندبه همین خاطراستقبال ازورزش دربیله سوارکم است... 

بااین حساب بایدازخودمان بپرسیم کدامیک ازشهرهای اطراف همه روستاهایشان دارای سالن ورزشی است؟چطورمیشودبرای اعلام تعدادنظردهندگان محدوده مرکزی شهربدون حومه ذکرمیشودامابرای عدم استقبال کل شهرباحومه برجسته میشود؟درموردمبلغ اجاره سالن هم بایدبگویم که سالن دوهزارنفری مشکین شهرهرسانس که یک ونیم ساعته ۱۱۰۰۰تومان وسالنهای دیگر۸۰۰۰تومان است اگرنگوییم دربیله سوار کمتراست بیشترهم نیست همینطورسایرشهرهای دیگروازهمه بدترمگربیمه تنهاورزشکاران مصدوم بیله سوار را کم موردپوشش قرارمیدهداگرچنین مشکلی است برای همه است واگرنیست بازمشکل ازخود متولیان است که پیگیرنبودندچون منتج به نتیجه نشده لابد. 

بزرگترین سالن ورزشی مادست اداره تربیت بدنی است وخودش یااجاره میدهدبه ادارات واحیانا سایرتیمها وسوال اساسی این است ادارات وپیشکسوتانی که می آیندبرای قهرمانی می آیندیاکمی ورزش کنندودوندگی داشته باشند؟ماآمدیم به راحتی سالنی که میتواندجوانان ونوجوانان مستعدرا تحویل جامعه ورزشی دهد ازآنهاگرفتیم چون تا۶عصربه کسی نمیدهندوبعدازآن هم اکثرادراختیار پیشکسوتان یاادارات است . 

 *چمن که به آن روز افتاده وناگفتنمان بهتراست واینکه بخاطر۷۰۰-۸۰۰هزارتومن تیمهای مامنحل شدندوخیلی حرفهای دیگرکه درحدی نیست گفته بشندچون فقط توجیه بودندوبس 

 

*رییس محترم تربیت بدنی که  تمام تلاششان دراین است که این مشکلات حل بشه واینکه نتیجه غیرازاین است دلایلی داره که لازم میدانم ذکرنمایم اول اینکه باکسانی که عاشقانه تیمداری میکردند رفتارخوبی صورت نگرفت واکثرا ازورزش زده شدندوکارکردن را رهاکردنددرصورتیکه هیچ نفع مادی هم نداشتندبعدهم نحوه انتخاب روسای هیتها است که جای سوال داردمیگویندکه هیچکس ازهیت استان نیامده بیله سوارخوب برفرض اینکه درست است واختیارش هم دست شماهانیست امارییس هیت فوتبال شما چندبارآمده برنامه بدهدیا به وضع تیمهابرسد یاسایرکارهایی که یک مسئول بایدانجام بده را انجام داده فردمحترمی است  اما مشغله کاری اوطوری نیست که بیایدوبه مسائل فوتبال رسیدگی کند.یاهمین ورزشهای همگانی مگرنه اینکه درتعریف وترویج آن بخاطر کم هزینه بودن سعی درهمگانی کردن بین آحادمردم رادارند؟واقعا هزینه ای که برای فوتبال لحاظ میشودیا جذب میشودبیشتراست یا ورزشهای همگانی؟مگربرای ورزشهای همگانی چه امکاناتی لازم است که بیش از فوتبال موردتوجه قرار میگیرد البته ازلحاظ مالی. 

مردم وورزشکاران ما کشته ومرده یک توپ وسرزدن مسئولی نیستندکه ازورزش جدا شوند هستندافرادزیادی که بارها از جیب خودشان خرج کرده اندبدون اینکه توقعی داشته باشندپس افت وتعطیلی ورزش بخاطرتوپ نیست مشکل جای دیگراست امیدواریم دوباره ورزش مارونق گرفته ومثل همیشه سربلندباشد  

باآرزوی توفیق برای متولی ورزش شهرستان بیله سواروسایر کسانیکه زحمت میکشند.

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب1 نظر