ورزش بیله سوار در سراشیبی سقوط

ارسال شده توسط:القار در تاریخ: جمعه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1390 ساعت 23:55

درست است که کسی خود را در مقام پاسخگویی به وضعیت ورزش بیله سوار نمی بیندامامیشود

آنقدرنوشت وگفت تابداندآنکس که بایدبشنودتاخیال نکندکسی این اتفاقات را نمی بیند.  

 

درسایررشته های ورزشی بخاطرنداشتن اطلاعات کافی ورودنمی کنم ازقول پیشکسوتان  

 

همین قدر گویم که اکثررشته هادرحالت رکودهستندوبس 

 

امافوتبال ورزش اول شهرستان بیله سواربعدازمدیریت جدیدسیرنزولی اش تندترشدوسوال 

 

اصلی این است که دلیلش چه بود؟ 

 

برای این سوال میشوددلایل زیر را برشمردبه امیداینکه حمل برغرض ورزی وغیره نشود 

 

سعی عمدی برای به حاشیه راندن فوتبال وتبدیل والیبال به ورزش اول شهرستان به دلایل  

 

زیر:چون والیبال رشته اصلی مدیریت اداره بود-هزینه کمتری داشت وطبیعتا دردسر کمتری هم  

 

درپی داشت-  برخوردهای قهرآمیزباحواشی فوتبال که البته جزیی ازفوتبال است وجذابیتش  

 

درهمین میباشد-دخالتهای بی موردوگاها  خراب کردن روال طبیعی بازیها-انتخاب روسای فوتبال 

 

بدون در نظرگرفتن فاکتورهای ابتدایی وارجحیت مسایل شخصی برسایرچیزها-اصراربرادغام دوتیم  

 

باریشه آذرآب وجام جم که نتیجه اش سقوط ومنحل شدن بود تنهابه این بهانه که درهزینه ها  

 

صرفه جویی شودولی به عنوان متولی ورزش هرگزفکرنکرد که جوانانی که دراین دوتیم فعالیت  

 

میکردندچه میشودوچرابعدازاین همه سال تیمی ازبیله سواردرهیچیک ازرده های سنی وآزادحتی 

 

دراستانی شرکت ندارندودلیل نخ نما شده آنهااین است که امکانات نداریم که البته درست است  

 

اماسوالی که پیش می آیداین است مگرشهرستانهای دیگربااین مشکل دست به گریبان نیستند؟ 

 

مگرتنهامااین مشکل را داریم که اگراینطوراست حتما مدیریت ضعیف بوده ودرحالی که معتبرترین  

 

بازی سالیانه ما جام روستایی شده که آنهم به همت جوانان وعلاقمندان روستایی باقی مانده 

 

شهرستانهای دیگردرکلیه رده ها فعالیت دارندوهمین قدربگویم که همین دوماه پیش مشکین  

 

شهرمیزبان بازیهای کشوری بانوان بودحالابماندبرگزاری منظم بازیهایشان درتمام رده های  

 

سنی که قابل کتمان نیست ویاپارس آبادکه برای بازیهای آسیایی دوره بعدی هدف گذاری کرده اند 

 

ومااندرخم یک کوچه ایم وازبه حاشیه راندن معدود علاقمندبه فعالیت ورزشی لذت میبریم و 

 

احساس قدرت میکنیم امامهم ورزشکاران عزیزهستندکه حرف راست وآخررامیگویندکه توپدااولار 

 

 توپدااولار 

 

                              که معانی عبرت آموزی دارد 

 

                                                                                                             شهرام یوسفی۳۰/۲/۹۰

موضوع یادداشت:  - چاپ این مطلب0 نظر